Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony www.annabrzosko.pl, zwanej dalej „stroną”.

 Dane osobowe

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych: Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Anna Paulina Brzosko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Doradcze Anna Paulina Brzosko, ul. Krasnoludków 2, 05-509 Julianów, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 113-120-09-91, REGON 142819891, zwana dalej „Administratorem”. W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: abrzosko@poczta.fm 

2. W jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe: Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora oraz przez działającą na jego rzecz oraz w jego imieniu Annę Brzosko wyłącznie w celu:

1) Rejestracji i obsługi formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronie na podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w tym celu przetwarzane będą takie dane osobowe jak:
• imię lub nazwa firmy,
• adres e-mail albo tel. kontaktowy.

2) Dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym celu przetwarzane będą takie dane osobowe jak:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy,
• adres zamieszkania lub adres siedziby,
• NIP (w przypadku firmy),
• adres e-mail albo tel. kontaktowy,
• numer zlecenia,
• data rejestracji.

3) Kontaktu telefonicznego z Tobą w sprawach związanych z realizacją usługi (o ile będziesz zainteresowany taką formą kontaktu), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• numer zlecenia,
• numer telefonu.

4) Kontaktu mailowego z Tobą w sprawach związanych z realizacją usługi, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli jest ono
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
• Imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer zlecenia.

5) Rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który
stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w tym celu przetwarzane będą takie dane jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer zlecenia,
• adres zamieszkania — w przypadku zgłoszenia żądania zwrotu pieniędzy,
• numer rachunku bankowego — w przypadku zgłoszenia żądania zwrot pieniędzy.

6) Wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa podatkowego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych
osobowych jest dopuszczalnej jeśli jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko lub firma,
• adres zamieszkania lub adres siedziby,
• numer NIP,
• numer zlecenia.

7) Badania satysfakcji z oferowanych usług, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym
przypadku interesem Administratora jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych) – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe jak:
• adres e-mail,
• numer zlecenia.

8) Otworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa (np. w zakresie wykazania zgodności i rozliczalności przetwarzania danych osobowych oraz w razie zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych ) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli Administrator realizuje w ten sposób swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Instytutu jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO) – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe jak:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy,
• adres e-mail.

9) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli Administrator realizuje w ten sposób swój prawnie uzasadniony interes (którym w tym przypadku polega na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed nimi) – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko lub nazwę firmy,
• adres zamieszkania lub siedzibę firmy,
• NIP,
• adres e-mail,
• numer IP,
• numer zlecenia.

10) Archiwalnym i dowodowym, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator realizuje w ten
sposób swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda) – w tym celu przetwarzane są takie dane osobowe jak:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy,
• adres e-mail,
• numer zlecenia.

11) Wykorzystywania na stronie cookies, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

12) Administrowania stroną,  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeśli Administrator realizuje w ten sposób swój prawnie uzasadniony interes (którym w tym przypadku polega na administrowaniu stroną) – w tym
celu przetwarzane są takie dane osobowe (zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony), jak:
• adres IP,
• data i czas serwera,
• informacje o przeglądarce internetowej,
• informacje o systemie operacyjnym.

3. Kto może być odbiorcą Twoich danych, które przetwarzamy:
1) Podmioty oraz organy publiczne, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2) Podmioty działające na rzecz Administratora, w tym Anna Brzosko, którzy w ramach zawartej z Administratorem umowy świadczą na jego rzecz usługi ściśle związane z funkcjonowaniem strony oraz strony www.annabrzosko.pl a także z realizacją przez Administratora usług na Twoją rzecz.

4. Oświadczenia:
1) Administrator nie przekazuje Twoich danych do innych krajów,
2) Administrator nie zamierza podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
3) Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych, w szczególności:
a) uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie
z naruszeniem właściwych przepisów,
b) zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
1) Do czasu zakończenia realizacji usługi świadczonej dla Ciebie za pośrednictwem strony lub z chwilą wycofania przez Ciebie zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
2) W zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zgłoszenia (do 6 lat od daty wymagalności roszczenia).

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
1) Dostępu do przekazanych nam swoich danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii tych danych, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ich uzupełnienia;

2) Żądania usunięcia danych, jeżeli uważasz, że nie mamy podstaw do tego, aby Twoje dane
przetwarzać lub zachodzą inne przewidziane prawem okoliczności;

3) Żądania ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kwestionowania prawidłowości danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) Został złożony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw złożenia sprzeciwu,

4) Przeniesienia danych osobowych do innego administratora;

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu:
a) w zakresie przetwarzania Twoich danych w sytuacjach szczególnych, tj.: gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Instytutu lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla Instytutu w celu wykonania zadań leżących w interesie publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zasadności zaniechania przetwarzania danych przez Annę Brzosko. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych. W każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych przez Instytut z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody.

7. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem rejestracji zgłoszenia w naszym systemie zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszenia związanej i w przypadku niepodania danych w formularzu, odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3.1 lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tych celach nie będzie możliwa rejestracja formularza kontaktowego i obsługa zgłoszenia.

8. PLIKI COOKIES

1) Strona internetowa www.annabrzosko.pl, zwana dalej „stroną” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania z niej.
3) Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5) W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony by lepiej działała;
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
6) Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
7) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez stronę internetową plików cookies. Wprowadzone przez Ciebie ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

9. Postanowienia końcowe:
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.